Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Buddha

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
(Redirected from Buddhat)
Jump to: navigation, search
Buddha-face.png
Buddha maitreya and manjushri.jpg
Buda mediteerib koos pilastega.jpg
Boeddha nog.jpg
Buddha tähendab sanskriti keeles ´ärganu, virgunu´. (Tiib. Sangye)

Buddhade ehk budade all mõeldakse budismis kõiki Virgunuid ehk Valgustunuid.

Pärisnimena ja suure algustähega tähendab Buddha buddhismi ehk eestipäraselt budismi rajajat Siddhārtha Gautamat ehk Gautama Buddhat ehk Bu ddha Gautamat.

Braahmanid olid India seisusliku süsteemi kõige kõrgem seisus juba Buddha ajal.

Buddha ise kuulus kšatrijate seisusesse, mis on hierarhiliselt üks aste madalam brahmaanitest , aga nii mõneski mõttes olid kšatrijad braahmanitest üle, sest kšatrijad olid valitsejate ja sõjameeste seisus.

Braahmanid ei olnud rikkad, aga nad olid paigutatud ühiskonnas esimesele kohale ja seepärast tuli nendega arvestada.

Buddha arvestas nendega niimoodi, et andis sõnale ‘ braahman ’ teise tähenduse, nimetades braahmaniks seda, kes vastab tema kriteeriumitele.

Ilmselt on siin näha soovi viia läbi ühiskondlik revolutsioon, et luua uus braahmanite seisus oma õpilastest või veenda braahmaneid ümber mõtestama oma elu.

buddha (skr, pl ’virgunu’; tb sangs rgyas; hn fo; jp butsu), budismis *teadvuse kõrgeima seisundi e *virgumiseni jõudnud inimene.

Sõna buddha on tuletis *sanskriti verbijuurest budh ( ‘ virguma, ärkama ’), mis tähistab inimest, kelle *meel on täiesti virge ja puhas, kuna sealt on kõrvaldatud kõik *meeleplekid.

Selline inimene on vabanenud *sansaarast ja jõudnud *nirvaanasse.

Theravaadas on buddha teadvuse kõrgeimasse seisundisse jõudnud inimene, eelkõige *Šākjamuni.

Mahajaanas on buddha mõiste aga laiem ning seda käsitletakse kui igavest ja kõikjalviibivat *olendit või printsiipi, kes aegajalt võtab inimkuju, et näidata teistele olenditele teed virgumisele, kuulutades neile *seadmust.

Varajases budismis nimetati buddhaks ilmselt vaid Šākjamunit, kuid üsna pea kujunes arusaam, et buddhasid on olnud ka varem ja tuleb ka tulevikus.

Tipit´aka varasemates tekstides mainitakse kuut buddhat, kes on ilmunud enne Šākjamunit; Buddhavam´sa’s on nende arv kasvanud juba kahekümne neljani.

Esimese buddhana on nimetatud *Dīpankarat, kes ennustanud ka Šākjamunile, et too saab tulevikus buddhaks.

Šākjamunile eelnesid Krakutšanda (skr krakuchanda; pl kakusandha), Kanakamuni (skr kanakamuni; pl konagamana) ja * Kāšjapa (skr kāśyapa; pl kassapa).

Paali kaanonis on mainitud ka tulevast buddhat *Maitrejat.

Hinajaana seisukohalt peab buddha enne buddhaks saamist elama hulga elusid *bodhisattvana, oma meelt järk-järgult puhastades ja ennast buddhaks saamiseks ette valmistades.

Lugusid buddha varasematest eludest sisaldavad *džaatakad ja *avadaanad.

Selles elus, mil tal on ette nähtud buddhaks saada, avalduvad buddhal * suurmehe tunnused ning elu lõpus vaibub ta *parinirvaanasse ehk täielikku nirvaanasse.

Budismi personoloogias on buddha eelkõige * õpetaja, erinedes sellega *pratjekabuddhadest, kes küll virguvad, kuid ei õpeta.

Arhatitest erineb b. selle poolest, et jõuab virgumisele ise, mitte teistelt kuuldud õpetuse abil. buddhade paljususe idee tõi kaasa buddha kuju mütologiseerimise ja nii ongi mahajaanas loodud palju mütoloogilisi buddha-sid, nt *Amitābha, *Akšobhja jt.

Iga buddha loob oma *buddhavälja, mida mütoloogiliste buddhade puhul kirjeldatakse ideaalsete utoopiliste maailmasüsteemidena.

Mütoloogiliste buddha-de seas on erilisel kohal *Vairotšana kui *ürgbuddha, kellest lähtuvad kõik teised buddhad.

Mahajaanas kujunes ka buddha *kolme ihu (skr trikāya ) kontseptsioon.

Vadžrajaanas kasutatakse mütoloogilisi buddhasid antropomorfsete sümbolitena *kujustamisel ja neid nimetatakse *dhjaanibuddhadeks.

buddhade kohta kasutatakse mitmeid epiteete, millest olulisemad on *nõndaläinu (skr tathāgata), *hüvesläinu (skr sugata ), *bhagavat ja * võitja (skr jina).

Mahajaana suutrates nimetatakse buddhat ‘täielikult virgunuks’ (skr samyaksam´buddha) ja *kõikteadjaks (sarvajña ).

Eesti keeles kirjutatakse Buddha suure algustähega siis, kui tegemist on Šākjamuniga; buddha virgunud olendite üldnimetusena kirjutatakse väikese algustähega.

Ingl Buddha, Enlightened One, Awakened One.