Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Saabumas on Veevalaja ajastu . Jaanus Betlem . 27.03.2003

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Revision as of 23:51, 31 January 2016 by KiireJuss (Talk | contribs) (bot adding links)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchVastuseks Igor Mangile: monarhismi üleüldist taassündi ei tule

3. ja 9. jaanuari Maalehes ennustas astroloog Igor Mang, et kätte jõudnud lamba-aastal algab inimkonna loobumine demokraatlikest väärtustest ning siirdumine (neo)monarhismi.

Jättes kõrvale võimaliku arutelu demokraatia säilitamise vajadusest, tuleb nentida, et ka puht astroloogiliselt ei ole Mangi ennustus kuigi täpne. Põhjus on selles, et ta küll mainib, kuid jätab lahti mõtestamata asjaolu, et inimkond on siirdumas Kalade ajastust Veevalaja ajastusse. Teaduslikult ehk astronoomiliselt: kevadpunkt on ekliptikas siirdumas Kalade tähtkujust Veevalaja tähtkujusse.

See on põhjustatud Maa telje aeglasest ja püsivast võnkumisest, mida nimetatakse pretsessiooniks. Selline võnkumine tekitab meie planeedi kujuteldava telje otsa liikumise, kusjuures üks ring kestab

25 920 aastat. Maalt vaadatuna tingib see tähtkujude, mille taustal Päike kevadisel võrdpäevsusel idast tõuseb, näivliikumise. Päikese tõusu ajal tõusukohas nähtav tähtkuju vaheldub umbes iga 2100 aasta järel. Kui eelneva 2100 aasta kestel tõusis Päike Kalade tähtkujus, siis nüüd on tõusupunkt nihkumas Veevalaja tähtkujusse, kust see omakorda 2100 aasta möödudes siirdub Kaljukitse tähtkujusse jne.

Pretsessiooni tundsid ning tõlgendasid astroloogiliselt juba vanad babüloonlased ja egiptlased. Päikese tõusupunktile ning vastavale tähtkujule on orienteeritud mitmete vanade kõrgkultuuride monumentaalsed ehitised, väidetavalt ka Suur Sfinks ja Egiptuse püramiidid. Astroloogiliste ajastute vaheldumine

Kui inimkonna maist teekonda juba astroloogiliselt tõlgendada, nagu Igor Mang seda teeb, siis ei saa kuidagi mööda vaadata astroloogiliste ajastute vaheldumisest.

Kalade ajastut tuntakse kristlikus kultuuris kui Kristuse ajastut. Sündis ju Kristus umbes 2000 aastat tagasi ehk ajal, kui kevadpunkt oli just lõpetanud siirdumise Jäära ajastust (ehk Jäära tähtkujust) Kalade ajastusse (ehk Kalade tähtkujusse). Seepärast on Kristuse üks tähtsaim sümbol kala.

Puht energeetiliselt (teisiti öeldes – astroloogiliselt) tähendas see inimkonna siirdumist Jäära ehk sõjaka Marsi energia mõjuväljast Kalade energia ehk uuriva kogemuse hankimise mõjuvälja. See on astroloogiline tõlgendus, miks viimase 2100 aasta algul antiikaja suured, sõjalisele jõule üles ehitatud impeeriumid aegamisi lagunesid; toimus rahvasteränne ning hiljem algas rahvusriikide kujunemine. Hoogsalt hakkasid edenema kõikvõimalikud uurimisvaldkonnad, aset leidsid geograafilised avastused, toimus teaduste kiire areng, lõppeks kosmoselennud, tuumafüüsika ja geenitehnoloogia. Tunnetus ja avanemine

Loomulikult ei lõpe ükski ajastu järsult, vaid siirdumine ühest ajastust teise kestab aastakümneid, energeetilises mõttes koguni aastasadu. Iga järgnev ajastu kannab mingil määral endas nii eelneva kui ka järgneva ajastu energiat. Seejuures domineerivad ajastu algupoole eelnenud ajastu ning lõpupoole järgneva ajastu ilmingud. Niisamuti tugevnevad energeetilised vastureaktsioonid neile ilminguile. Vana tarklause sõnastab selle nähtuse nõnda: mida suurem valgus, seda pikem vari.

Millist energiat kannab siis astroloogilise arusaama põhjal saabuv, Veevalaja ajastu? Millised on selle ajastu ilmingud tänapäevas ning nende ilmingute vastureaktsioonid?

Veevalaja dominandiks on tunnetus. Seega on Veevalaja ajastu tunnetuse süvenemise ja vaimse avardumise ehk teisisõnu – avanemise ajastu. Kristliku usu põhjal on see Kristuse taastuleku ajastu. Tunnetuse avardumine ja vaimne avanemine tähendab astroloogiliselt ühtlasi seda, et süveneb üksikindiviidide, rahvaste ja rasside omavaheline koostöö; üksteisest saadakse paremini aru, vähenevad väärarusaamad ja eelarvamused. Toimub teatud areng individualistlikelt väärtustelt kollektivistlike (üldinimlike) väärtuste esikohale tõstmise suunas.

Siinkohal nõustun täiesti Igor Mangiga, kes ennustab seoses sellega suuri religioosseid muudatusi, sh kirikute ümberkujunemist. On loomulik, et Veevalaja ajastul märgatakse senisest oluliselt enam kõikide religioonide ja usundite ühisosa ning aegamisi kaotab tähtsuse üksteisele vastandumine ning religioosne fanatism. Sama tõlgendust tulnuks kasutada ka ühiskondlike protsesside ennustamisel ja hindamisel, kuna muudatused toimuvad sama energia mõjuväljas. Järelikult on oodata rahvaste- ja riikidevahelise, rasse ja usundeid ületava koostöö süvenemist.

Sama kehtib poliitiliste protsesside kohta: vaadete erinevused kaotavad oma senise tähenduse, enam hinnatakse eri vaadete ühisosa. See aga eeldab just nimelt demokraatiat, mitte monarhiat ehk n-ö ülalt (väljavalitud isevalitsejate poolt) pealesurutavat ideoloogiat.

Vastavalt kujunevad ümber ka need impeeriumid, mis Kalade ajastu üle elavad, ning rahvusvahelised koostööorganisatsioonid. Kui näiteks sellised, eri rahvastest (ja ka rassidest) koosnevad impeeriumid, nagu USA, Hiina, Venemaa, Brasiilia jt Veevalaja ajastulgi kestma peaksid jääma, siis toimuvad neis kindlasti suured ühiskondlikud ja poliitilised muudatused, mis on suunatud eri rahvuste õiguste võrdsemale austamisele ning sellel põhinevale vabatahtlikule koostööle.

Igasugune vastupidine tegevus (s.t vähemusrahvuste õiguste ning eri vaadete jalge alla trampimine) toob endaga vältimatult kaasa konfliktid ning sellise impeeriumi lagunemise, et teed teha vabatahtlikumale ja sujuvamale, ühisosa otsimisele suunatud koostööle. Sama kehtib Euroopa Liidu kohta. See kõik eeldab demokraatiat ning välistab diktatuuri, sh monarhia.

Demokraatia pole “pööbli religioon”, nagu Mang väidab. Tõeline demokraatia eeldab vastutusvõimelist kodanikku. Pööbel aga ei vastuta, pööbel on lambakari “valgustatud” ja “valgustamata” monarhide käes. Tahe end jõuga maksma panna

Nagu öeldud, ilmneb uuele energiale alati vältimatult ka vastureaktsioon. See tähendab, et nüüd, kui Kalade ajastu on asendumas Veevalaja ajastuga, süvenevad (tõsi küll, vaid ajutiselt) protsessid, mis on eelnimetatule vastupidised. Näiteks võib vaimse avanemise ja koostööotsingute kõrval selgelt täheldada vaimset sulgumist ning poliitilist, rahvuslikku ja religioosset fanatismi ning sellega kaasnevat tahet ennast jõuga maksma panna.

See ilmneb kristliku ja islamimaailma teatud vastasseisus (näiteks USA–Afganistani ja USA–Iraagi konfliktis), samuti judaismi ja islami vastasseisus (Iisraeli–Palestiina konfliktis), budismi ja islami vastasseisus (India–Pakistani konfliktis Kashmiris või Buddha kujude hävitamises Afganistanis). See avaldub ka rahvuskonfliktides, näiteks endise Jugoslaavia alal toimuv. Samuti avaldub see püüetes vältida rahvusvahelist koostööd ning rõhutada hoopis erinevusi (näiteks praegune USA välispoliitika).

Kuid mida enam saab määravaks Veevalaja ajastu energia, seda pöördumatumalt hakkab kustuma selliseid konflikte esile kutsuv energia. Kas sõdu õnnestub vältida, on muidugi iseküsimus, kuid mida rohkem neid n-ö edasi lükatakse, seda kasulikum on see kogu inimkonnale. Käesolev USA–Iraagi sõda ja maailma riikide erinev meelestatus selle suhtes kajastab vana – sõjaka, marsliku (USA ja tema liitlased) ning uue – rahupooldajaliku ja koostööalti mõtteviisi konflikti.

Sama lugu on püüetega rajada uusi diktatuure või kehtestada isevalitsuslikku (monarhistlikku) korda, kuna see töötab vastu uue ajastu energiale. Mida kaugemale jäävad eelnevad ajastud, seda ohtlikum on nende ajastute energiate kasutamine suurte protsesside suunamisel. Seetõttu on üha ohtlikum ja üha kurvemate tagajärgedega nüüd juba eelmise, s.o Jäära ajastu sõjaka Marsi energia kasutamine.

Nii et sõjaliste vahendite hävitusjõu suurenemine (tuuma- ja vesinikurelvade kasutuselevõtt) on paraku loogilises kooskõlas astroloogiliste protsesside ja arusaamadega. Ning mida valdavamaks uus ajastu saab, seda ohtlikum ja konfliktirohkem on vastuseis uue ajastu energiatele. Käesoleval juhul siis vastuseis ühisosa otsimisele, vaimsele avanemisele ja koostööle. Vajadus koostööks

Mis puudutab Eestit, siis ei tähenda see soovitust ülepeakaela ja ükskõik mis tingimustel mõnda koostööorganisatsiooni (näiteks Euroopa Liitu) tormata. Kuid sisulist koostööd, olgu selle vormiline külg nii- või naasugune, vältida ei tohiks mingil juhul. Euroopa Liidu puhul omakorda tähendab see soovitust hoiduda eurotsentristlikust kapseldumisest. Samasugust enesessekapseldu-mist või oma tahte pealesurumist peaksid vältima kõik regioonid, sh USA ja Venemaa.

Kas ja mil määral astroloogiasse uskuda, on muidugi iga lugeja enda asi. Ent fakt on, et astroloogilised tõekspidamised on vanemad mis tahes kaasaegsest teadusest ning need pole vastuolus religioossete tõekspidamistega, kui asjadele avarama pilguga vaadata.

Link