Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel !
Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia (ENBE) on toiminud aastast 2005 ning vajab nüüd abilisi - vabatahtlikke entsüklopeedia täiendamiseks ja uuendamiseks. Projekti autoril Vello Väärtnõul on alates 2012.aastast käsil väga mahukas Hiina Budismi Entsüklopeedia projekt ning iga abikäsi entsüklopeediate - nii eesti keelse kui inglise-hiina keelse entsüklopeedia arendamisel on teretulnud. 27-29 Septembril tutvustati Eesti Njingma andmebaase ka PNC (Pacific Neighborhood Consortium) teaduskonverentsil Macau ülikoolis, kus sel aastal olid peateemadeks andmebaasid ja informatsiooni edastamine avalikel veebilehtedel.
Kui soovid kaasa lüüa ENBE arendamisel, võta julgesti ühendust meie administraatoriga: admin@chinabuddhismencyclopedia.com

Satanism II

From Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
Jump to: navigation, search
Dore satan.jpg
Satan-a.jpg


hbr ho satanos pahategija, kiusu ajaja, ld Lutsifer kr diabol e.k - kurat.

Vanas Testamendis esineb Jumal sageli deemonliku jõuga, kes oma püha vihaga ka väljavalitud rahvast karistab. Vanas heebrea traditsioonis pole saatanat kui sellist. Seal esineb "saatan" üldnimena tähenduses "oponent, vastane, süüdistaja". Saatan on Jumalast sõltuv ja kuulab tema sõna. Ta on inimsoo süüdistaja YHWH (Jahve) ees, skeptik, kes püüab paljastada inimloomuse pahelisust. Jumalat hakati kujutama läbinisti heana, mistõttu ka Jumala ja saatana vastuolu (antagonism) suurenes. Mõnikord leidsid rabid varasemad YHWH teod nii vastuvõtmatud, et uutes tekstides loeti süüdlaseks saatan. Saatanaga hakati ka samastama madu, kes Eva patule meelitas. Koraanis esinebki mao asemel peakurat Iblis. Saatanat tõlgendati kui Jumala püha viha kehastust (personifikatsiooni).

Uues Testamendis on saatan Jumalaga juba selges opositsioonis. Saatan olevat Jeesusele kõrbes näidanud kõiki ahvatlusi ja lausunud sõnad, mis said hilisema satanismi kreedoks: "Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad." Hilisem traditsioon samastas kuradi Vana Testamendi koletusliku ürglohe Leviathaniga, kes Jumala vastu mässu tõstis.

Jeesust vastandatakse Aadamale, kui patust räägitakse. Kuid ühes olulises osas vastandub ta hoopis Kainile. Kain näitab – inimese äärvõimalus on teise hävitamine, tapmine. Jeesus toob esile teise äärmuse – enese ohverdamine kaasinimeste, oma lähedaste eest.

Sõna "diabolos" tähendab kreeka keelest tõlgituna “laimaja�?, ära viskama, religiooni looliselt siis “välja heidetu�?. Selliselt tõlgituna muutuvad teoloogile küsitavaks kõik need saatana jutukesed. Vanas Testamendis... =SaaTaN esineb vaid neljas raamatus ja on tõenäoliselt pärsja laen. Saatana ja temaga paraleelselt esineva hävitusingli tegevus on alati Issandaga kooskõlas. Tõenäoliselt asendas redaktori hoolas käsi ingli sõna saatanaga. (Kristliku ilma tulid juba pärsja dualismi mõjud ja seetõttu ei levitata arheoloogide leitud tekste, sest nad on UT-i ümbritseva mütoloogia jaoks “revolutsioonilised�?.) Belial =Beliar Mk3,22; 2Kr4,4. See on sama ingel Mt25,41; Ilm12,7.9. VT-is esineb saatana kuju harva. Ta pole seal kurjus, vaid taevane prokurör =süüdistaja. Tema roll kui tigeduse vürst oli juutluses välja arendatud aga see oli juudi monoteismiga kooskõlas. Saatan ei ole jumala vastu. Lõpus ta kukutatakse/purustatakse (Ilm20,7-10).

Tore on ju kõik ka eesti mütoloogiast tuntud “Vana Tühja�? kaela ajada. Saatanat kui isikulist (kehastunud) kurjust pole olemas.

Satanism on religioosne või filosoofiline liikumine, mille keskseks kujuks on Saatan või mõni muu Saatanaga samastuv indentiteet või inimese tõeline olemus, mida esindab Saatan kui arhetüüp. Erinevalt paljudest religioonidest ja filosoofiatest on satanismis põhirõhk inimese Mina väärtustamisel, mitte allumisel mõnele jumalusele või juhtfiguurile või moraalireeglitele.

Tänapäeval väldivad paljud satanistid kõike seda, mida võib kutsuda traditsiooniliseks usuks, suhtumiseks ja jumaldamiseks, ning selle asemel eelistavad egoistlikumaid maailmavaateid ja praktikaid, nagu näiteks maagiat. Samas eksisteerib ühiskonnas satanismi vorme, mida oleks õigem nimetada muude nimetustega, mida aga siiski satanismiks kutsutakse ja mis seetõttu segast vett veelgi segasemaks teevad. Selle näide on kristlik satanism, mida kannavad endas peamiselt kristlikust kultuuriruumist ja sootsiumist võrsunud noored, kes teavad Saatanat sellisena, nagu ta esineb kristlikus kontekstis, ning vastavalt oma noorusele ja mässumeelsusele teevad valiku Jumala ja Saatana vahel viimase kasuks, neelates meediast ja ühiskonnast endasse kõike seda, mida nood http://www.zone.ee/saatan/ satanismiks nimetavad. samuti ka Saatana teenimine. Kogu kristliku õpetuse olemuse, moraali ja dogmaatilisuse vastandjõud. Satanistlike kultuste kohta on esimesed kirjalikud tõendid 17. sajandist. Hõlmab kolme suuremat suunda: Okultistlik satanism, happeline satanism ning ratsionaalne ehk filosoofiline satanism. Erinevates satanistlikes suundades võivad reeglid ja põhimõtted erineda.Vt. ka


1 Okultistlik satanism

2 Happeline satanism

3 Ratsionaalne, ehk filosoofiline satanism

4 Vt ka:

Okultistlik satanism

On otseselt seotud Saatana kui kurjuse kehastuse teenimise ja kummardamisega. Okultislikud satanistid loodavad Saatanat teenides tugevdada tema jõudu ning seeläbi hävitada lõplikult Jehoova. Oma eesmärkide teostamiseks peavad Musti Missasid, ohverdavad loomi ja inimesi ja tegelevad Musta Maagiaga. Otseselt kristlaste ja kristlike kirikute vastu ei astu kuna usuvad, et sellel pole olulist rolli Jehoova hävitamisel. Sealjuures ohverdamine ja otsene kuritegelik tegevus on üliharuldane kuna suurem osa rituaalidest on vaimsed meditatsioonid ja palved. Tuntumatest satanistlikest suundadest on okultistlik satanism kõige vähem levinud. Harrastatakse juba "piibliaegadest" saadik.

Happeline satanism

Ehk kõige suurem tuntud satanismi suundadest. Ei okultistlikud satanistid ega ka ratsionaalsed satanistid ei taha neid tunnistada satanismiga seotuteks kuna nad oma tegevusega rikuvad otseselt satanistlikke reegleid. Tavaliselt kogunevad erineva suurusega gruppidesse ning tegelevad suunamatu "kurjuse levitamisega". lõhkudes surnuaedadel riste, rüüstates ja põletades kirikuid ning erandjuhtudel tegelevad ka nekrofiiliaga. Praktika on näidanud, et reaalsest satanismist ei tea nad reeglina mitte midagi või siis parimal juhul on nad meelde jätnud mõned satanistlikest reeglitest. On tehtud järeldus, et nende näol on tegu tavaliste, reeglina alaealiste kurjategijatega, kes püüavad oma tegusid põhjendada või õigustada kurjuse teenimisega.Ratsionaalne, ehk filosoofiline satanism

1966. aastal Anton Szandor LaVey poolt asutatud Saatana Kiriku suuna järgijad. Ratsionaalne satanism eitab jumalat, kui kõrgemat vaimolevust. Seab iga inimese iseenda jumalaks. Propageerib materiaalsete ja füüsiliste hüvede nautimist, edasipüüdlikkust, hingelist ja füüsilist vabadust ja määramatust kuid sätestab siiski omad reeglid, millede rikkumine võib kaasa tuua inimese langemise või isegi surma. Seab aukohale ka seadusekuulekuse.

Saatan - põhimõte või jõud mis juudi-kristlikus traditsioonis ei kehasta absoluutset kurjust Jumala vastandit, vaid tegutseb Jumala loal.On ka arusaam, et satanism (ja maagia) on päritolult hoopis moondunud ja kiriku põlustatud islami mõjud.

link